Ministerstwo Edukacji i Nauki

16.10.2021
PL EN
03.02.2021 aktualizacja 03.02.2021

MEiN: Rozpoczął się nabór uzupełniający na członków Polskiej Komisji Akredytacyjnej

Fot. Fotolia Fot. Fotolia

Rozpoczął się nabór uzupełniający na członków Polskiej Komisji Akredytacyjnej w kadencji 2020–2023. Zgłoszenia należy przesyłać do 19 marca br. - poinformowało Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Ministerstwo Edukacji i Nauki poinformowało, że zwiększenie liczby członków Polskiej Komisji Akredytacyjnej (z nie więcej niż 90 do nie więcej niż 100) – to jedna ze zmian, dotyczących funkcjonowania uczelni oraz podmiotów prowadzących kształcenie doktorantów w czasie pandemii, które obowiązują od 26 stycznia 2021 r.

Przypomina też, że 1 stycznia 2020 r. rozpoczęła się czteroletnia kadencja Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Dlatego - jak informuje - w celu dostosowania składu PKA do nowych przepisów, rozpoczął się nabór uzupełniający zgłoszeń kandydatów na członków Polskiej Komisji Akredytacyjnej w kadencji 2020–2023. Zgłoszenia należy przesłać do 19 marca 2021 r.

Podmiotami uprawnionymi do zgłaszania kandydatów są: Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Konferencja Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych, Konferencja Rektorów Zawodowych Szkół Polskich, Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej, Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej, uczelnie, ogólnokrajowe stowarzyszenia naukowe i organizacje pracodawców (do zgłoszenia podmioty te załączają oświadczenie potwierdzające podstawę prawną funkcjonowania, zasięg działania, a w przypadku stowarzyszenia naukowego – także prowadzenie działalności naukowej).

Członkiem Komisji może być osoba, która ma nieposzlakowaną opinię i przestrzega zasad etyki naukowej, ma co najmniej stopień doktora i osiągnięcia dydaktyczne, a w przypadku kandydata zgłoszonego przez organizację pracodawców – wykształcenie wyższe, nie ukończyła 70. roku życia do dnia rozpoczęcia kadencji.

Na liście wymagań wskazano też, że członkiem PKA może być osoba, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, korzysta z pełni praw publicznych, nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, nie była karana karą dyscyplinarną, w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. nie pracowała w organach bezpieczeństwa, nie pełniła w nich służby ani nie współpracowała z tymi organami.

Członkiem Komisji nie może być: członek Komisji Ewaluacji Nauki, założyciel uczelni niepublicznej, rektor, członek rady uczelni, pracownik Biura PKA.

Zgłoszenia kandydatów można przesyłać w postaci elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą podpisane podpisem zaufanym albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę uprawnioną do reprezentowania podmiotu zgłaszającego, albo za pośrednictwem poczty na adres: Departament Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Edukacji i Nauki, ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa.

Szczegółowe informacje na temat warunków naboru oraz potrzebne dokumenty znajdują na stronie BIP Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Polska Komisja Akredytacyjna jest niezależnie działającą instytucją na rzecz doskonalenia jakości kształcenia. Kadencja PKA trwa cztery lata i rozpoczyna się w dniu 1 stycznia. 

PAP - Nauka w Polsce, Danuta Starzyńska-Rosiecka

dsr/ mhr/

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2021