05.08.2020
PL EN
01.04.2020 aktualizacja 01.04.2020

Kraków/ Jacek Popiel i Stanisław Kistryn kandydatami na rektora UJ

Fot. Fotolia Fot. Fotolia

Profesorowie Jacek Popiel i Stanisław Kistryn zostali wskazani przez radę Uniwerystetu Jagiellońskiego w Krakowie jako kandydaci na rektorów tej uczelni – podał w środę UJ. W związku z sytuacją epidemiologiczną termin wyborów nie jest znany.

Pierwotnie nazwisko nowego rektora miało być ogłoszone 28 kwietnia. Wcześniej, bo na 16 kwietnia, planowano spotkanie kandydatów z elektorami i innymi członkami wspólnoty uczelni.

W związku z sytuacją epidemiologiczną procedura wyborcza – mocą uchwały senatu UJ - została przełożona. Wybory rektora, jak zdecydował senat, powinny się jednak odbyć nie później niż 31 sierpnia. Kadencja 306. rektora UJ, zgodnie z ustawą prawo o szkolnictwie wyższym, powinna rozpocząć się 1 września.

Obecny rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. Wojciech Nowak kieruje uczelnią już drugą kadencję, więc nie może się ubiegać o reelekcję.

W środę UJ poinformował, że rada uczelni wskazała kandydatów na jego następcę. 306. rektorem najstarszej polskiej uczelni zostanie któryś z obecnych prorektorów – prof. Jacek Popiel lub prof. Stanisław Kistryn.

Rektora ma wybrać kolegium elektorów złożone z 227 osób reprezentujących wszystkich członków uniwersyteckiej wspólnoty. Większość z nich stanowią nauczyciele akademiccy z tytułem profesora lub stopniem doktora habilitowanego. Pozostałe osoby to inni nauczyciele akademiccy, studenci, doktoranci i pracownicy administracji.

Aby wybór rektora był ważny, musi być dokonany bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy statutowego składu kolegium elektorów.

Prof. Jacek Popiel od 2012 r. jest prorektorem UJ ds. polityki kadrowej i finansowej UJ. Jest specjalistą w zakresie literaturoznawstwa i teatrologii. W Uniwersytecie Jagiellońskim pracuje od 1977 r.

Był dyrektorem Instytutu Polonistyki, a następnie dziekanem Wydziału Polonistyki. Przez wiele lat był związany z Państwową Wyższą Szkołą Teatralną im. Ludwika Solskiego w Krakowie (obecnie Akademia Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego), w której pełnił funkcję dziekana Wydziału Aktorskiego, prorektora i przez dwie kadencje rektora.

Autor ponad 200 prac – m.in. 20 książek, a także kilku scenariuszy teatralnych. Jego teksty były tłumaczone na język angielski, francuski, włoski i hiszpański. Twórca i dyrektor artystyczny festiwalu Dramaty Narodów.

Wypromował dziewięcioro doktorów i ponad 100 magistrów filologii polskiej oraz sztuki. Był wiceprzewodniczącym Konferencji Rektorów Uczelni Artystycznych, zasiadał też w Radzie Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. Jest członkiem m.in. Polskiej Akademii Umiejętności, Komitetu Nauk o Literaturze PAN, kilku komisji miejskich i krajowych ds. kultury.

Za pracę naukowo-badawczą otrzymał m.in. Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, złoty medal Zasłużony Kulturze Gloria Artis. Dwukrotny laureat nagrody indywidualnej Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Prof. Stanisław Kistryn od 2012 r. pełni funkcję prorektora ds. badań naukowych i funduszy strukturalnych UJ.

Jest profesorem nauk fizycznych. Po ukończeniu studiów na UJ (1984) pracował jako asystent na Politechnice Federalnej (ETH) w Zurychu. Od 1990 r. jest związany z Instytutem Fizyki im. Mariana Smoluchowskiego UJ.

Był pełnomocnikiem dziekana ds. Międzywydziałowych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych UJ, zastępcą dyrektora IF UJ ds. naukowo-badawczych.

Współautor 193 prac w czasopismach naukowych z tzw. listy filadelfijskiej, cytowanych ponad 2,5 tys. razy, współautor ponad 210 komunikatów w materiałach konferencyjnych oraz ponad 280 przyczynków w raportach rocznych różnych instytucji. Współrealizator 23 projektów badawczych krajowych i międzynarodowych.

Był członkiem wielu komitetów i grup eksperckich, w tym Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych MNiSW i Zespołu Specjalistycznego ds. Oceny Czasopism Naukowych MNiSW. Pełnił funkcję skarbnika w dyrekcji sieci uniwersyteckiej The Guild, a obecnie piastuje analogiczne stanowisko w UNA EUROPA. Członek Polskiego Towarzystwa Fizycznego i Europejskiego Towarzystwa Fizycznego. Od 2018 roku reprezentuje MNiSW oraz KRASP (Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich) w międzynarodowych konferencjach dotyczących polityk naukowych, a od tego roku jest przewodniczącym zespołu koordynacyjnego programu strategicznego Inicjatywa Doskonałości w UJ.(PAP)

autor: Beata Kołodziej

bko/ wj/

Copyright © Fundacja PAP 2020