04.08.2020
PL EN
11.10.2019 aktualizacja 11.10.2019
Karolina Duszczyk
Karolina Duszczyk

Badacze tropików jednoczą siły

Żródło: Uniwersytet Łódzki Żródło: Uniwersytet Łódzki

Polscy naukowcy, eksplorujący strefę równikową, spotkają się 24 i 25 października na Uniwersytecie Łódzkim. Podzielą się wynikami swoich badań prowadzonych w najbardziej bioróżnorodnych regionach świata. Omówią też kursy dla studentów z zakresu ekologii tropikalnej i możliwości prowadzenia małych projektów badawczych w ramach zajęć terenowych.

Spotkanie w Łodzi ma zainicjować międzyuczelnianą współpracę krajowych ośrodków badawczych. Jego organizatorka, dr hab. Marta Kolanowska ma nadzieję, że wspólnie łatwiej będzie pozyskiwać fundusze na badania naukowe, opracowywać i realizować projekty badawcze, kształcić młodych naukowców oraz organizować ekspedycje.

"Dotychczas nie podjęto próby konsolidacji działań krajowego środowiska badaczy tropikalnych, ani stymulowania współpracy pomiędzy sektorem naukowo-badawczym, a administracją państwową, organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami z sektora prywatnego" – wyjaśnia dr hab. Kolanowska.

Botaniczka z Uniwersytetu Łódzkiego, która wraz ze swoimi współpracownikami niedawno zdobyła fundusze na ustanowienie rezerwatu przyrody w południowej Kolumbii, przedstawi polskiemu środowisku badaczy obszarów równikowych plany utworzenia terenowej stacji w dolinie Sibundoy.

"Powstanie takiej infrastruktury pozytywnie wpłynęłoby nie tylko na możliwość prowadzenia długoterminowych obserwacji ekosystemów tropikalnych, ale też przyczyniłoby się do zacieśnienia współpracy z kolumbijskimi naukowcami" – mówi dr hab. M. Kolanowska.

Badaczka koordynuje międzynarodowy projekt badawczo-rozwojowy „Północnoandyjski las górski - bioróżnorodność i zagrożenia”. Uniwersytet Łódzki otrzymał wsparcie na jego realizację w drugiej edycji programu Akademickie Partnerstwa Międzynarodowe NAWA. Naukowcy z czterech krajów będą prowadzić wspólne prace na obszarze 30 ha kolumbijskiego lasu górskiego. Opiszą różnorodność występujących tu organizmów. Wdrożą również biomonitoring oparty na wielu taksonach oraz przeprowadzą analizy wpływu małoobszarowej działalności rolniczej na bioróżnorodność badanego terenu. W pracach biorą udział pracownicy naukowi i doktoranci z Global Change Research Institute (Czechy), Justus-Liebig-Universität Gießen (Niemcy) oraz Universidad Nacional de Colombia (Kolumbia).

"Bezpośrednim celem projektu jest podwyższenie jakości oraz umiędzynarodowienie badań taksonomicznych i ekologicznych, które docelowo doprowadzą do pełniejszego poznania różnorodności biologicznej i podstaw funkcjonowania andyjskiego lasu górskiego, a jednocześnie będą podstawą do podejmowania bardziej skutecznych działań mających na celu ochronę tego ekosystemu" – podsumowuje dr hab. Kolanowska.

W konferencji wezmą udział badacze z Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Polskiej Akademii Nauk.

PAP - Nauka w Polsce, Karolina Duszczyk

kol/ agt/

Copyright © Fundacja PAP 2020